Algemene voorwaarden Loqit B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LoQit B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61758280 hierna te noemen LoQit en Wederpartij waarop LoQit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LoQit, voor de uitvoering waarvan door LoQit derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van LoQit en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LoQit en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien LoQit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LoQit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van LoQit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. LoQit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LoQit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LoQit anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LoQit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Prijswijzigingen

 1. Wanneer er sprake is van een overeenkomst met door Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat LoQit gerechtigd is op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. LoQit zal Wederpartij dit schriftelijk meedelen.
 2. LoQit is gerechtigd de prijzen en tarieven aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van de schriftelijke kennisgeving hierover aan Wederpartij ligt.
 3. Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met de door LoQit aangegeven aanpassing van prijzen en tarieven zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is Wederpartij gerechtigd binnen een termijn van 7 werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum van ingang van de prijs- en tariefaanpassing dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de bevoegdheid tot verhoging van een tarief of prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 4 Geheimhouding

 1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeen- komst uit welke bron dan ook hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit door een der partijen zo is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De vertrouwelijke informatie zal door de partij die de informatie heeft ontvangen, slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Beide partijen verplichten hun personeel en eventuele derden schriftelijk deze bepalingen na te leven.
 2. Indien LoQit op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en indien LoQit zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend en toegestaan recht van verschoning, dan is LoQit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinden van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 3. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen details van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden vermelden.

Artikel 5 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen LoQit en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij LoQit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LoQit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien LoQit gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan LoQit ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van LoQit. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LoQit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
 5. Eventuele verzend- en transportkosten worden apart aan Wederpartij in rekening gebracht.
 6. LoQit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. LoQit is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LoQit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeur
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LoQit zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LoQit gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LoQit bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LoQit op en is voor Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LoQit een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LoQit gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van LoQit daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Indien LoQit met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is LoQit niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LoQit alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LoQit rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 14. LoQit is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het product (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van het product (tijdelijk) uit te schakelen om noodzakelijk onderhoud te plegen of updates te installeren. Tenzij het niet beschikbaar zijn van het product onredelijk lang duurt, heeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding van LoQit. De LoQit spant zich in om de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal indien mogelijk Wederpartij tijdig inlichten.

Artikel 6 Verplichtingen van Wederpartij

 1. Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes aan LoQit worden verstrekt waarvan LoQit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager die door Wederpartij ter beschikking van LoQit worden gesteld, dienen te voldoen aan de door LoQit voorgeschreven specificaties. LoQit is niet aansprakelijk voor schade of kosten door transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten tenzij Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van LoQit.
 3. Wederpartij draagt zorg voor het goed functioneren van haar apparatuur die gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van het product. Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door LoQit te verlenen diensten en voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 4. LoQit heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft het recht om de daardoor ontstane kosten tegen haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LoQit staan of indien Wederpartij op andere wijze niet haar verplichting voldoet.
 5. Wanneer medewerkers van LoQit op de locatie van Wederpartij werkzaamheden verrichten, dan zal Wederpartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals, indien van toepassing, een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgen. Wederpartij zal de LoQit vrijwaren voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van LoQit begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden ontstaan door het handelen of het nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.
 6. Feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, dienen door Wederpartij onverwijld aan LoQit meegedeeld te worden.
 7. Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor LoQit onmogelijk maken de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. LoQit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: -  Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst LoQit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van LoQit kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is LoQit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is LoQit bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LoQit kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LoQit op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien LoQit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien LoQit tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is LoQit gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LoQit gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, we?l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LoQit, zal LoQit in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LoQit extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LoQit anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surse?ance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LoQit vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LoQit op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Overmacht

 1. LoQit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LoQit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LoQit niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LoQit of van derden daaronder begrepen. LoQit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LoQit zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. LoQit kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel LoQit ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LoQit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LoQit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LoQit aangegeven. LoQit is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Facturen zullen door Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de aanbieding vermelde betalingscondities. Reclames ten aanzien van een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan LoQit gemeld te zijn.
 3. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal Wederpartij de volgende betalingscondities aanhouden:
  • met betrekking tot goederen en materialen:
   1. 50% bij opdracht; dit dient ontvangen te zijn voordat LoQit haar werkzaamheden inplant/start c.q. goederen en materialen bestelt/levert;
   2. 50% voor levering van de goederen en materialen c.q. start van de werkzaamheden
  • met betrekking tot werkzaamheden: voor werkzaamheden ten behoeve van het (op-)leveren van de goederen en materialen geldt facturatie achteraf.
 4. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. LoQit heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. LoQit kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LoQit kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LoQit verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien LoQit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie

 1. Alle door LoQit in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van LoQit totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met LoQit gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door LoQit geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien Wederpartij (mede) uit de door LoQit geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Wederpartij die zaak slechts voor LoQit en houdt Wederpartij de nieuwe gevormde zaak voor LoQit totdat Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; LoQit heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.
 4. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LoQit veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om LoQit daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LoQit ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LoQit gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens LoQit bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval LoQit zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LoQit en door LoQit aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LoQit zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 8. LoQit kan de in het kader van de overeenkomsten ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden ondanks de verplichting tot afgifte, onder zich houden totdat Wederpartij alle verschuldigde bedragen aan LoQit heeft voldaan.

Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door LoQit te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij zelf te verifie?ren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. LoQit kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door LoQit verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LoQit, Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar LoQit geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan LoQit te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan LoQit te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LoQit in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient LoQit in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal LoQit de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, ter keuze van LoQit, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan LoQit te retourneren en de eigendom daarover aan LoQit te verschaffen, tenzij LoQit anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van LoQit daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LoQit en de door LoQit bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, e?e?n jaar.

Artikel12 Aansprakelijkheid

 1. Indien LoQit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. LoQit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LoQit is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. LoQit is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt doordat Wederpartij het product heeft gebruikt voor een ander doel van waarvoor het is aangeschaft.
 4. LoQit sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werken en eventuele (gevolg-)schade wanneer Wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het product.
 5. LoQit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat data van Wederpartij verloren zijn gegaan tijdens de werkzaamheden van LoQit. Wederpartij dient zelf voor een back-up van zijn data te zorgen.
 6. LoQit is niet aansprakelijk voor schade of kosten ontstaan door transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
 7. LoQit is niet aansprakelijk indien tegen het advies van LoQit in Wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
 8. LoQit is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van Wederpartij.Indien LoQit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LoQit beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De aansprakelijkheid van LoQit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. LoQit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 11. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LoQit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LoQit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 12. LoQit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijk- heid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LoQit of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 14. Voorwaarde voor schadevergoeding is dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk aan LoQit meldt.
 15. Wederpartij vrijwaart LoQit voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door LoQit geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop zaken aan Wederpartij in de macht van Wederpartij worden gebracht.

Artikel14Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart LoQit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LoQit toerekenbaar is.
 2. Indien LoQit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden LoQit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LoQit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LoQit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 15 Rechten van intellectuele en industrie?le eigendom

 1. LoQit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LoQit heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. LoQit of diens licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele of industrie?le eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rap[porten, offertes, en voorbereidend materiaal hiervan. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Wederpartij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of kopiee?n ervan vervaardigen.
 3. Wederpartij is ervan op de hoogte dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen van LoQit of diens licentiegevers bevatten. Wederpartij verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden wordt ook verstaan alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 4. Wederpartij is het niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. Hieronder vallen ook aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de apparatuur.
 5. LoQit mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de apparatuur. Indien LoQit de programmatuur door middel van technische bescherming heeft beveiligd, is het Wederpartij niet toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Wanneer Wederpartij door deze beveiligingsmaatregelen geen reservekopie van de programmatuur kan maken, dan zal LoQit op verzoek van Wederpartij een reservekopie van de programmatuur ter beschikking stellen van Wederpartij.
 6. Behalve wanneer LoQit een reservekopie ter beschikking van Wederpartij stelt, heeft Wederpartij recht om e?e?n reservekopie van de programmatuur aan te houden c.q. te maken.
 7. Onder reservekopie wordt hier verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van de oorspronkelijk programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie moet een identieke kopie te zijn en voorzien zijn van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 8. Indien Wederpartij programmatuur ontwikkelt of laat ontwikkelen, of voornemens is dit te doen, en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door LoQit ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te realiseren, zal Wederpartij een schriftelijk en gespecificeerd verzoek om verstrekking van de benodigde informatie doen. LoQit zal dan binnen een redelijk termijn meedelen of Wederpartij de gevraagde informatie kan verkrijgen en op welke voorwaarden, waaronder financie?le voorwaarden en voorwaarden betreffende door Wederpartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt hier verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 9. Wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikking stellen van apparatuur, programmatuur of materialen aan LoQit, met het doel van gebruik of bewerking. Wederpartij zal LoQit vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 10. Tenzij andere afspraken worden gemaakt, heeft LoQit de vrijheid om het geleverde te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LoQit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LoQit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LoQit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met LoQit.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Snel contact

 • * velden zijn verplicht.

Bekijk de video!

 • LoQit is verhuisd!

  LoQit is verhuisd!

  Geplaatst op 24-05-2019

  LoQit is per 20 mei verhuisd naar een eigen kantoorpand aan de rand van het bedrijventerrein Businesspark Friesland-West aan de rijksweg A7. Het pand bevindt zich op de rand van Heerenveen. De nieuwe adresgegevens zijn: Businesspark Friesland-West 27A 8447 SL Nijehaske Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.

  Lees meer
 • Marktinnovatie internationalisering

  Marktinnovatie internationalisering

  Geplaatst op 15-04-2019

  Zusterbedrijf Sonesto produceert al sinds 35 jaar opbergoplossingen voor verscheidene branches. De lockers zijn voorzien van een sluitsysteem; dit kan een mechanisch of elektronisch sluitsysteem zijn. Het elektronische sluitsysteem van LoQit wordt zowel in de scholenmarkt als het bedrijfsleven vermarkt. De buitenlandse...

  Lees meer